Przedszkole Roku 2014

Angielski 3h dziennie!

Angielski z Native Speakers

Rekrutacja

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola „MAŁY EUROPEJCZYK”

Proszę o przyjęcie do Przedszkola Prywatnego „Mały Europejczyk”, mojego dziecka:

I. Dane rodziców/opiekunów dziecka:

Matka:

Miejsce pracy:

Ojciec:

Miejsce pracy

II. Dane dotyczące rodziny:

III. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu ( stan zdrowia , ewentualne potrzeby specjalne itp.)

Zobowiązania rodziców/opiekunów dziecka

W momencie przyjęcia dziecka do przedszkola zobowiązuję się do:

  • przyprowadzania zdrowego dziecka do przedszkola;
  • uczęszczania na zebrania rodziców;
  • przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę do tego upoważnioną;
  • systematycznego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie;
  • informowania przedszkola o wszelkich zmianach podanych w karcie zgłoszenia